Intiativsag til nedsættelse af en miljømæssig task force

Jeg ønsker at gøre brug af min initiativret med henvisning til paragraf 11 i styrelsesvedtægten

Før jul målte SK Forsyning meget høje koncentrationer af PFOS ved udledningen fra Korsør Rensningsanlæg. Slagelse Kommunes kildeopsporing har siden påvist, at det er brandskolen i Korsør, som er kilden til forureningen. PFOS er ikke et stof, som der tidligere er blevet målt efter på Korsør Renseanlæg, men det dukkede op i prøver, som blev taget i forbindelse med et EU-projekt, hvor man undersøgte for såkaldte neonikotinoider. Da resultaterne blev bekræftet af yderlige prøver, gik Slagelse Kommune i gang med kildeopsporingen. De Radikale vil gerne rose SK Forsyning for deres arbejde i denne sag, men vi lades samtidig tilbage med bekymringen om, mon vi har lignende miljøsager, der bør komme for dagens lys?

I Danmark må der ikke tilføres forurenende stoffer til vores vandløb, søer, havet, grundvandet osv. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 27. Derfor skal spildevandet som hovedregel renses, inden det udledes.
Når spildevandet er renset, kan det udledes til vandområder mange steder i naturen, for eksempel til havet, fjorde, vandløb eller søer. Spildevandet kan også afledes til jorden, det kaldes nedsivning. Reguleringen af udledningen af spildevand sker både ved at stille krav og vilkår og ved, at forureneren skal betale for udledning af forurenende stoffer til naturen. Spildevand ledes hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg, overløb fra fælleskloakerede områder, udledninger af separat regnvand, særskilte industrielle udledninger fra f.eks. virksomheder og ejendomme uden for kloakerede områder. Alle udledninger af spildevand kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Dette fremgår af bl.a. §§ 19, stk. 1 og § 28, stk. 1.
Kommunen er godkendelsesmyndighed på de fleste udledningstilladelser, dvs. det er kommunen, der skal ansøges om tilladelse.
Selvom det er kommunen, der træffer afgørelse om udledningstilladelserne, er det Miljøstyrelsen, der efterfølgende fører tilsyn med en del af udledningerne. Det drejer sig om udledningerne fra spildevandsselskaberne.

Limboland i arbejdsgangen mellem myndighederne?
Krydsfeltet mellem godkendelses myndighed og tilsyns myndighed synes at være et tema. Hvem gør hvad ? Og hvor langt tilbage i kommunes erhvervsmæssige historie skal der i øvrigt trackes?
Uanset hvad, så har vi et ansvar for vores borgere af i dag og et ansvar for det samlede vidensniveau, som vi lægger inde med nu. Og i denne sag og en evt. kommende ( lad os ikke håbe det), så kunne en kommunal task force første tidlige opsporing føre til konkrete handlinger af en Miljøstyrelse, der må formodes ikke at have indgående lokal kendskab og derfor er afhængige af indrapporteringer ude fra den kommunale erhvervsvirkelighed. Den seneste verserende debat om Agersøsund tilstand er blot endnu sag.

Miljøstyrelsen er tilsyneladende, og måske med god grund, ude af stand til at være opsøgende i praksis og reagerer først på konkrete kommunale henvendelser, der melder om store overskridelser af grænseværdier for specifikke kemikalier. Den seneste sag om udledningen af PFOS til Korsør Nor gør det indlysende nødvendigt, at mobilisere en lokal task force, der rutinemæssigt foretager stikprøver på miljømæssige udsatte områder i vores kommune. Task forcen kan begynde med, at screene kommunens for stoffer, der er på EU´s list of emerging chemicals. Vores borgere kan ikke være tjent med, at leve med en usikkerhed om fortidens miljøsyndere, der som konsekvens af det daværende vidensniveau, forurener årtier efter stoffet er blevet kendt som kræftfremkaldende eller virksomheden har indstillet sin aktivitet med brug af PFOS.

Der er ingen tid at spilde. Arbejdet går i gang nu!

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ressourcetræk fra alle interessenter på området, der kan og vil screene og foretage stikprøvekontrol på kommunale miljømæssige udsatte steder.

Derfor har jeg byrådsmedlem, Troels Brandt, De Radikale d. 22.02.21 via sin initiativret udtrykt ønske om, at byrådet tager stilling til nedsættelse af en miljømæssig task force